Harputlu Hacı Ömer Efendi Hazretleri

Kayseri

(d.1800 / ö.1878)

Büyük âlim ve velilerdendir. 1215 (m.1800) yılında Harput (Elazığ) iline bağlı Germiri köyünde doğdu. Kayseri’de yerleşti ve 1295 (m.1878) yılında bu şehirde vefat etti. Küçük yaşta babası ve aile fertleriyle birlikte Harput'a göçtü. 1830 yılına kadar Harput'ta oturarak buradaki medreselerde tahsilini tamamladı. Bu sırada Antep'e ve daha sonra Kayseri'ye gitti. Kayseri'de Divrikli Hafız Mustafa Efendi ile Göncüzâde Kasım Efendi'den icazet aldıktan sonra İstanbul'a geldi. Huzur-u Hümayun hocalarından Abdürrahim Efendi'nin sohbetlerine katılarak ilimde ve tasavvuf yolunda ilerlemeler kaydetti. Üç defa hacca gitti. 1840 yılından itibaren Mekke'de bir yıl süre ile mü­cavir kaldı. Bu sırada Mekke'de bulunan Nakşibendî şeyhlerinden Şeyh Muhammed Can Efendi Hazretleri'nin derslerine ve sohbetlerine devam etti. Bu zattan halifelik icazetini alan Hacı Ömer Efendi, 1841 yılında Mısır'a gitti. Bir yıl kadar da burada ilim ve tasavvuf çevrelerinde bulundu. 1842 yılında Kayseri'ye dönen Ömer Efendi, burada evlendi. Hayatının sonuna kadar bura­da taliplerine feyiz saçtı. Vefatından üç yıl önce, mübarek bir Mi'rac gecesinde Rabbine kavuşa­cağının işaretini verdi. Gerçekten de bu konuşmadan üç yıl sonra 1295 (m. 1878) yılında Mi'rac gecesi vefat etti. Kabri, Kayseri'de Hunad Cami-i Şerifi içerisindedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.