HAFIZ AHMED RİFAT EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1852)

Kadiriyye tarikatının âlim şeyhlerinden bir zat olup. İstanbulludur. 1269 (m.1852) yılında vefat etmiş, İstanbul-Kocamustafapaşa'da, Hekimoğlu Ali Paşa Camii avlusunda şadırvan yanına defnedilmiştir. Hâdis ve Tasavvuf ile geçmiş büyüklerin hal tercümeleri hakkında ihtisa­sı olduğu bilinmektedir. "Nefhatü’r-Riyazu'l-Aliye fi beyani Tarihî’l-Kâdiriyye" adındaki büyük Türkçe eserinde tarikatın sülük ve adabıyla Kadiriyye büyüklerinin hal tercü­meleri yazılıdır. Bundan başka Türkçe "Tâbirnâme"si ile "Hac Menâsıki" ve hadis ilminden iki eseri ve "Risâle-i Tâciye"si vardır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin "Risâletü'l-Halvet" adlı eseri ile Şehâbeddin Sivasî'nin "Cezâbü'l-Kulûb" adlı eserini tercüme etmiştir. "Tarîku'l-Ârifin" adında ayrıca bir eseri daha görülmüştür. Eserlerinden yalnız "Menâsık-i Hac" risalesi basılmıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.