Geredeli Abdullah Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Geredeli Abdullah Efendi Hazretleri, Anadolu velilerinin büyüklerindendir. Doğum ve vefat tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. On dokuzuncu as­rın sonlarında yaşamıştır. Tasavvufta, Mustafa Safi Efendi Hazretleri'nin ders­lerinde ve sohbetlerinde kemale ermiştir. Mürşidinin vefatından sonra irşad gö­revi ile görevlendirilmiştir. Mustafa Safi Efendi Hazretleri için bir menakıpname yazan Halil ibrahim Efendi, Geredeli Abdullah Efendi için şöyle yazmaktadır: "Mustafa Safi Efendi Hazretleri’nin bir halifesi de, Gerede kasabasından Abdullah Efendi'dir. Safi Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde kemale erip, ak­ranını geçmiştir. Bu zatın medrese tahsili de yok idi. Fakat tasavvufta kazandı­ğı kemal derecesi ile hangi ilimden bahis açılsa o hususla bilgi verir. Sorulan sualleri cevaplandırır idi." Mustafa Safı Efendi Hazretleri, vefatından on gün önce halifesi Geredeli Abdullah Efendi'yi huzuruna çağırıp, bütün talebelerinin yanında ona şöyle va­siyette bulundu: "Bundan sonra bu Abdullah Efendi sizin şeyhinizdir. Kendisi arif, kâmil, mükemmel, yetişmiş ve yetiştirebilendir. İlmi zahirde ümmîdir. Fakat ilmi bâ­tında benzeri yoktur. Sizin yanınızda ben nasıl isem, o da öyledir." Bu vasiyet üzerine bütün müridleri ona bağlandılar. Abdullah Efendi Hazretleri, son derece mütevazı, herkesin kolaylıkla yaklaşabileceği bir du­rumda idi. Kendisine kutbiyyet makamı da verildiği bildirilmektedir. Yerine Halil Rahmi Efendi Hazretleri'ni halife bırakarak Cemal âlemine yürümüştür. Yukarı Tekke olarak bilinen türbesi, 1900 yılında yapılmış, üç duvar üzerine oturtulmuş, kubbeli bir türbedir. Aynı türbe içerisinde Abdullah Efendi Hazretleri’nden başka oğlu Seyyid Ahmed Efendi Hazretleri de bulun­maktadır. Türbe halkın ziyaretine açık bulunmaktadır.