Gazzîzâde Mustafa Nesib Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1787)

Âlim ve arif bir zat olup, Bursalıdır. Tertiplenmiş bir Divan'ı ile sülük hallerinden bahseden "Tezyînü'l-Makâmât" adında bir eseri, "Aşknâme" adın­da bir manzumesi ve Kadı Beyzavî Tefsiri üzerine yazılmış bir "Ta’lîkat"ı var­dır. Eserleri basılmamıştır. 1202 (m.1787) yılında vefat etmiş ve Bursa Fışkırık mahallesindeki Dedesi Ahmed Gazzî dergâhına defnedilmiştir.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.