Gavsü'l-Memduh Efendi Hazretleri

Siirt

(d.1760 / ö.1847)

Osmanlılar dönemi Anadolu'da yaşayan velilerin büyüklerindendir. Adı Mahmud, babasının adı Abdurrahman'dır. 1174 (m.1760) yılında Tillo'da doğ­du. İsmail Fakurullah Hazretleri'nin torunlarından olan Mahmud b. Abdurrahman Hazretleri, ilmî seviyesi de yüksek olup, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin talebesidir. Gavsü'l-Memduh adıyla şöhret bulmuştur. Pek çok kimsenin hidayete kavuşup, Allahü Teala'nın sevdiği kulları arasına girmelerine sebep olmuştur. Yüce himmet sahibi bir zattır. Küçük yaşta İbrahim Hakkı Hazretleri'ne teslim olan Gavsü'l-Memduh, zahir, bâtın ve fen ilimlerini tahsil ederek icazet ve hilafetini aldı. Memduh ola­rak adlandırdığı üç talebesi daha bulunan İbrahim Hakkı Hazretleri, Gavsü'l-Memduh'u veli olacağına dair müjdeledi. Ancak bu sırrı ömür boyu saklamasını tembih etti. Hiçbir zaman hocasının hizmetinden ayrılmadı. Daha başka dua ve iltifatlarına da mazhar oldu. Gavsü'l-Memduh, yirmi yaşında, amcası Şeyh Mustafa Efendi'nin kızı Zemzemi’l-Hassa ile evlendi. Bu hanım da Allahü Teala'nın rızasına eren hanım velilerden idi. Mürşidi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefatı üzerine yerine postnişin ol­du. Kısa zamanda şöhreti yayıldı. Her gün binlerce ziyaretçisi gelirdi. Uzaklar­dan ziyaretine gelenler, hazretin kerametleri ile şereflendiklerini açıklıyorlardı. 1263 (m.1847) yılında hastalanan Gavsü'l-Memduh Hazretleri yakınları ile bir bir helalleşti. Bir pazar günü Kelime-i Şahadet'i getirerek hayata gözle­rini yumuverdi. Tillo'da mürşidlerinin yanına defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.