GAFURİ MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1667)

Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden arif ve âlim bir zat olup, Geliboluludur. Tahsilini tamamladıktan sora Fatih Camii'ne vaiz tayin olunmuştur. Bundan sonra, Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri’nin dergâhına şeyh oldu. "Açınız Mahmud Efendi ruhuna el-Fatiha", "Mürşid-i Kâmil Hak buldu Makam-ı Mahmud" mısralarının delaleti olan 1078 (m.1667) yılında vefat etti. Hüdayî Dergâhı yakınında bulunan Halil Paşa Türbesi'ne defnedildi. Eseri, "Divan-ı İlâhiyye"dir. Gazelinden bir örnek aşağıdadır:

Çün bahar irüp seçerler sebzü revnak-gir olur.

Ayet-i sun-i Hüdayî her arak tefsir olur.

Nur'u zikrullah ile her kim ki kalbi oldu ak,

Sûreten ol şâb ise mânâda lâkin pir olur.

Sicn-i tenden kurtulup irdi saray-ı vahdete,

Hüsn-i tevhid içre kim pâ-best-i zencir olur.

Aşık-ı sâdık isen terkeyle hâb'u rahatı,

Ey Gafurî, tâlib-i dîdar olan şebkîr olur.

1089 (m.1678) yılında vefat ederek Edirnekapı dışında, Emir Buhari tek­kesi civarına defnedilen halifesi Musa Şükrü Efendi'nin de arifane ilahîleri vardır.

Yüce Allah her ikisinin de ruhlarını takdis buyursun.