FERDÎ ABDULLAH EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1857)

Nakşibendiyye tarikatının değerli şahsiyetlerinden ve fazilet sahibi bir zat olup, Manisa'nın Turgutlu ilçesindendir. İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra aynı ilçe müftülüğünde bulunarak bölgede ilmin yayılmasına hizmette bulunmuştur. Bir ara Hicaz'a gitmiş, Mekke-i Mükerreme'de, Nakşibendiyye büyüklerinden Hindistanlı Muhammed Can Efendi Hazretleri'ne intisap ederek ondan halifelik alıp memleketine dönmüştür. Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kadir kıymet bilen delaletiyle, İstan­bul'da, Fatih civarında bulunan Emir Buhari Dergâhı şeyhliğine tayin edildi. Bu görev uhdesinde iken 1374 (m.1857) yılında vefat ederek adı geçen dergâhın avlusuna defnedilmiştir. Turgutlu'da iken Hüseyin Ağa kütüphanesine yazdığı manzum tarih, da­ha sonra kütüphane kapısına kazılmıştır. Eserlerinden bu kütüphanede, hicri 1259 yılında yazdığı kendi el yazması bir mecmuada "Salât-ı Meşîye" şerhi ile İmam-ı Süyûtî'nin "Ayât-ı Mensûha" risalesinin nazımlı olarak tercümesi ve şerhi bulunmaktadır. Bu tercümenin mukaddimesinden bir örnek aşağıdadır:

Mekteb-i miftah bismillah ile,

Fetholur her müşkilât Allah ile.

Hamdülillah zînet-i efzây-ı kelâm,

Ravza-i Pâk'e salât ile selâm.

Al ve ashabın ola ervahı şad,

Razı olsun cümleden Rabb-ı ibâd,

Hazretin bir de "Kasîde-i Bür'e" şerhi bulunmaktadır.