Fahreddin Acemî Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1460)

Zahir ve bâtın ilimlerinde büyük alîm ve büyük bir velidir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de ikinci şeyhülislamıdır. İran'dan Anadolu'ya geldiği için Acemî denilmiştir. Doğum yeri ve tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulu­namamıştır. 865 (m.1460) yılında Edirne'de vefat etmiştir. Kabri Dârü'l-Hadis Cami önünde bulunmaktadır. İlim tahsiline memleketi olan İran'da başlamış. Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri'nden ders almıştır. Molla Fenârî'nin oğlu Muhammed Şah'a hizmet etmiş, daha sonra Bursa'da onun asistanı olmuştur. Şeyhülislam Molla Fenarî Hazretleri'nin vefatı üzerine, II. Murad tarafından Edirne'de ikinci şeyhülislam olarak tayin edilmiştir. Kendisine günlük otuz akçe maaş bağlanmıştır. II. Murad ve oğlu Fatih zamanlarında otuz yıl boyunca fetva işlerini yü­rütmüştür. Fatih zamanında gelişen Hurilik akımına karşı çetin mücadele vermiş ve onların susturulmalarını sağlamıştır. Hurûfîler, "Hulûliyyet gibi çok bâ­tıl bir inanca sahiptiler." Allahü Teala (hâşâ) Fadlullah'a (Hurûlîlik bozuk yolu­nun kurucusu olup, miladî 1393 yılında Timur Han'ın oğlu Miran Şah tarafın­dan öldürülmüştü). Hulul etmiş (geçmiştir) dediler. Bunu duyan Fahreddin Acemî daha fazla dayanamadı. Hemen ortaya çı­karak bu zındıkların üzerine gitti ve tenkil olunmalarını sağladı. Vezir Mahmud Paşa'nın da bu konuda büyük hizmeti dokunmuştur.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.