Ebü'l-Vefa Ahmed Müslim Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1752)

Sezaî Hazretleri'nin damadı, arif ve şair bir zat olup, aslen Belgratlıdır. "Hıtâmühû Misk" terkibinin ve "Bekanın gülşeni Ahmed Efendi'ye müsellem­dir" mısrasının delaleti olan 1166 (m.1752) yılında Edirne'de vefat ederek Veli Dede Dergâhı’na defnedilmiştir. "Şümûun Lâmiun fî beyân-ı etvânn sabi'in" adında Sezaî Hazretleri'nin "Etvâr-ı Seb'a" manzumesinin şerhi ile divanı sonradan basılmıştır. Arifane şiirlerinden bîr örnek:

Her makamın perde-i raz-ı enin üstündedir.

Sâye-i lütf-i Hûda, talb-i hazin üstündedir.

Ehl-i zikrin sağ ve sola inhifafin görme ay b

Nefy-ii cündî mâsivâ içün kemin üstündedir.

Beyitlerinden bir başka örnek:

Tutma her babe sakın gevşekî olma assas

Halka-veş kalmayasın taşrada sen leyl'ü nehan

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin.