CENNET MUHAMMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1664)

Osmanlı dönemi velilerinden olan Cennet Muhammed Efendi, Celvetiyye tarikatı şeyhlerindendir. İstanbul'un Tophane semtinde oturmakta idi. İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin makamına, Hazret-î Pir'den sonra üçüncü veli olarak geçmiştir. Cennet Muhammed Efendi, tasavvuf konularında olduğu kadar tefsir ve şiir sahasında da devrinin ileri gelenlerinden idi. "Fenâî" mahlasını kullandığı bir divanı vardır. Ayrıca "Tecelliyat" adında bir de risalesi vardır. Vaaz konu­ları ile alakalı sözleri, Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden Arapzâde Mahmud De­de b.Ahmed tarafından "Cennetiyye fi maârifi'l-İlâhiyye" adıyla hicri 1085 yılında derlenmiştir. Bu eserin bir nüshası İstanbul, Yahya Efendi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Cennet Muhammed Efendi Hazretleri, 1075 (m.1664) yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri, Aziz Mahmud Hüdayî Dergâhı’nın alt kapısı karşı­sındaki türbede bulunmaktadır.