CEMALEDDİN İSHAK KARAMANİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1517)

Osmanlı dönemi velilerinden olan bu veli, hem tasavvuf hem İslamî ilimler konusunda çağında isim yapmış simalardan biridir. Bu veli, hac görevini yerine getirdikten sonra İstanbul'a gidip yerleşmiştir. Cemaleddin İshak Efendi, İstanbul'da Karamanlı Mehmed Paşa tarafın­dan Yüksekkaldırım'da yapılan dergâha yerleştirilmiştir. Burada hem insanla­rın gönüllerine hitap ederek irşad görevini sürdürmüş, hem de şer'î ilimler sahasında dersler vermiştir. Cemaleddin İshak Hazretleri'nin, İslamî ilimler sahasında çok sayıda ese­ri vardır. Bunlardan bazılarının adları şöyledir:

Haşiye Âlâ Tefsîr-i Beyzâvî,

Şerh-i Hadis-i Erbain,

Nevâbiğ (Sarf ilmine aittir.)

Mücadele Suresi'nden itibaren Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar Tefsir (Cemâli Tefsîri),

Kaside (Arapça).

Cemaleddin İshak Efendi'nin "Vahdet-i Vücud" adlı eseri (Kaside) Şey­hülislam Musa Kazım tarafından tercüme edilmiştir. Bu velinin eserlerinden "Mufassal Hadîs-i Erbain" adlı eserinin bir nüshası, İstanbul, Esad Efendi Kü­tüphanesi'nde bulunmaktadır. Cemaleddin İshak Karamani Hazretleri, tasavvufla alakalı ilimleri, Halvetiyye tarikatına mensup Habib Karamani Hazretleri’nden almıştır. Bu yüzden Halvetiyye tarikatının ileri gelen şeyhleri arasına girmiştir. İslamî ilimlerdeki hocası ise, Seyyid Yahya-i Şirvanî Hazretleri'dir. Cemaleddin İshak Efendi 923 (m.1517) yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri, İstanbul, Süleymaniye Camii'nin yazılarını yazan Hasan Karahisarî ile şair Yetim Ali Celebi'nin kabirlerinin bulunduğu İstanbul, Sütlüce mahallesindeki hususî türbesinde bulunmaktadır.