Çelebi Hüsrev Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1562)

İkinci Bayezid ve Kanunî devri mevlevî büyüklerinden ve velilerindendir. Babası, Kadı Mehmed Paşa, anası Abide Hanımefendi'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 968 (m.1562) yılında Konya'da vefat etmiştir. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Öğrenilmesi adet olan ilimleri öğren­dikten sonra, büyük âlim ve mutasavvıf Çelebi Cemaleddin Efendi'nin sohbet­lerine devam etti. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşınca, mürşidi tarafından Konya Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi. Bundan sonra pek çok kimse onun sohbetlerine koşup yararlandı. Ünü İstanbul'a kadar uzandığından, devrin padi­şahı Sultan II. Bayezid Han tarafından sevilip sayıldı. Çok geçmeden bir takım fitne ve fesatçılar ortaya çıkıp Çelebi Hüsrev Efendi'nin aleyhinde sözler söylemeye başladılar. Ancak Padişah kendisine sa­hip çıktığı için daha fazla ileri gidemediler. Kanuni Sultan Süleyman Han II. Haziran 1534 yılında Irakeyn seferine çıktığında, 20 Temmuz'da Konya'ya geldi. Burada otağını kurup birkaç gün kaldı. Bu sırada Konya'da medfun bulunan velilerin kabirlerini ziyaret etti. Kanuni, Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin türbesinin yanında dervişle­rin namaz kılacakları, ariflerin dua edip yalvaracakları bir mescit yaptırdı. Da­ha birçok imar faaliyetlerinde bulundu. Yaşayan veli ve âlimlerle sohbette bulundu. Bu arada Çelebi Hüsrev Efendi ile de görüştü. Bundan sonra sefere devam etti. Sefer dönüşünde yine Konya'ya uğradı. Mevlana Hazretleri'nin türbedarı Osman Dede ile görüştü. Tekrar Çelebi Hüsrev Efendi ile görüşen Kanuni, ona hayran kaldı. Bundan sonra dergâhın ihtiyaçlarım her yıl bol bol karşılamaya devam etti. Kanuni'nin, kendisinden sonra oğlu Bayezid ile II. Selim arasında geçen mücadelede Konya bir çeşit mücadele üssü oldu. Çelebi Hüsrev Efendi, II. Selim'e maddeten ve manen yardımcı oldu. II. Selim bu yardımdan çok mütehas­sis oldu. Şeyh Hüsrev Efendi'nin yanına gelip, başarılarına duacı olmalarından dolayı teşekkürlerini arz etti. Ona karşı gönlünde büyük bir sevgi peyda oldu. Pek çok ikram ve iltifatlarda bulundu. Bütün mevlevi dervişlerini ve şeyhlerini donatıp ayrı ayrı ihsanlarda bulundu. Ayrıca bu zaferin şükranesi olarak, gelip geçenlerin su içmeleri için bir de sebil yaptırdı. Çelebi Hüsrev Hazretleri 1562 yılında vefat etti. Vefat etmeden önce ta­lebeleri arasından çok sevdiği sırlar sahibi, manevî derecesi yüksek, oğlu Çelebi Ferruh'u talebeleri yetiştirmesi ve onların işlerini sevk ve idare etmesi için kendi yerine halife tayin etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.