Bahşi Halife Hazretleri

Amasya

Bu zat, Akbilek Bahşî Halife diye meşhurdur. Amasya yakınlarında bir köyde doğmuştur. Devrinin bazı âlimlerinin derslerine devam ettikten sonra tahsilini ilerletmek için Arap ülkelerine gitmiştir. Orada İmam-ı Süyûtî, Şeyhül İslam Zekeriyya el-Ensârî, Şemsüddin Muhammed es-Sehâvî gibi âlimlerin derslerine devam ettikten sonra memleketine döndü. Tasavvuf mesleğinde Halvetiyye tarikatına mensuptu. Şeyhi, Cemal-i Halveti Hazretleri'nin halifelerinden Muhiddin b. Muhammed Efendi'dir. Şeyhül İslam İbn Kemal, Bahşî Halife Hazretleri'nden tefsir ve hadis dersleri okumuştur. Bahşî Halife Hazretleri, çok az yer, dünyaya rağbet etmez, sade bir hayat yaşar, kaba elbiseler giyerdi. Bütün vaktini ilim öğrenmek isteyen talebelere harcamaktan çekinmezdi. Ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirdi. Birçok tefsir kitaplarından ezbere nakiller yapardı. Bazı ayetlerin faziletlerine dair açıklamalarda bulunur, "Levh-i Mahfuz"da böyle gördüm" derdi. Keşiflerinde hata etmezdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'le sık sık rüya­da sohbet ederdi. Müşküllerini çoğu zaman ona arzeder, hallini sağlardı. 930 (m. 1523) yılında vefat etti.

Eserleri:

Mi'râcül ula fi tefsîr-i sûretil isrâ.

Tenbîhül gabi bi rü'yetin nebî.