Aydî Baba Hazretleri

Gaziantep

(d.1812 / ö.?)

Gaziantep velilerinden olan bu zatın adı Mehmed olup, babasının adı Mehmed Nâmi Efendi'dir. Babası da âlim bir zat idi. Aydî Baba, 1227 (m.1812) yılında Gaziantep'te doğdu. İlk tahsiline burada başladı. Daha sonra Halep-Kayseri ve İstanbul'a gitti. İlim tahsilinin sonunda Kayseri Medresesi'nde bir süre müderrislik yaptı. Tekrar İstanbul'a gitti ve Kuşadalı İbrahim Efendi'ye intisap etti. Halvetî tarikatından hilafet aldı. Bu seyahate çıkarken dükkânını satıp işini dağıtmıştı. Sonradan geçim sıkıntısına düştüyse de kendisi bunu sabırla karşıladı. Kendi­siyle birlikte İstanbul'a gelip halinden şikâyet eden arkadaşını da memnun edip oradan ayrıldı. Hilafet aldıktan sonra Antep'e dönen Aydî Baba, İki Şerefeli Camii'de imamlık yaptı. Evini de dergâh haline getirip insanları ikaz ve irşad etmeye ça­lıştı. Bir süre sonra Allah aşkıyla yanmaya başlayan Aydî Baba talebelerine: "Biz şeyhlik yapıyorduk ama talebe bile olamamışız. Ben size mürşid olmaya layık değilim. Eğer halktan uzak olmazsak, Allahü Teala'ya yakın ola­mayız" diyerek şeyhliği ve imamlığı bıraktı. Aydî Baba, Allah aşkı ile Yunus Emre gibi şiirler söylemiştir. Gece söy­lediği şiirlerinde Ayânî, gündüz söylediklerine de Aydî mahlaslarını kullandı. Divan'ı, Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.