Âlim Sinan Efendi Hazretleri

Çanakkale

(d.? / ö.?)

Halvetiyye tarikatının Uşşâkiyye kolu şeyhlerinden faziletli bir zat olup, Muğla köylerinden "Leyne"lidir. Hadis ilminde meşhur "Mesâbih"i tercüme etmiştir. Bu tercümenin bir nüshası Muğla Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu eserde 30 yıl Gelibolu yakınında bulunan Bolayır'da ikamet ettiği bildirilmek­tedir. Eserin sonunda bulunan manzumeden bir beyit aşağıdadır:

Diyâr-ı Menteşedendir ki, Leyne hâkidir hâkim,

Hüsâmeddin Fakih oğlu Sinan âdem ebü't-taksir.

Üsküdar Selimiye Kütüphanesi'nde de manzum bir akaidi bulunmakta olup, sonu şöyledir:

Meşâyihten budur nakl'ü rivayet

Getürdüm Türkî dilce kıl dirayet.

Gezüp Mısr'u Halep Şam'u Irak'ı

Bulunmaya bu nüsha ittifakı.

Gelibolu Bolayır'dan Sinan'ı

Duay-ı hayrile yad et sen anı...

Memican Efendi Hazretleri halifelerinden Gelibolulu Ömer Garibî Efendi Hazretleri'nden hilafet almıştır. Kuloğlu mahlasıyla anılan bir de halifesi bulunmaktadır. Kabri, Gelibolu Bolayır'dadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.