ALİ TİRHALAVİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Bu zat, Tırhalalıdır. Kardeşi ile birlikte dinî ilimler tahsilinden sonra, Halvetiyye şeyhlerinden Nureddinzâde Efendi Hazretleri'ne intisap ettiler. Ali Efendi, sülukünu tamamladıktan sonra icazet alıp. Molla Güranî za­viyesinde postnişin oldu. Daha sonra Ayasofya Camii'ne vaiz tayin edilip, ay­rıca orada Tefsir ve Hadis derslerini de birlikte okuttu.