ALİ ÖRFÎ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1887)

Küreyce'nin Polyan köyündendir. Tahsil çağında Mısır'a gitmiş, uzun süre orada kaldıktan sonra Selanik'e yerleşmiştir. Bundan sonra Seyyid Hoca Mehmed Nuri el-Arabî el-Melâmî Hazretleri'ne intisap etmiştir. 1887 yılında vefat edip Yenikapı'daki Mevlevihane civarında defne­dilmiştir. Eserleri:

Şerh-i Dîvan-ı Niyazi Mısrî,

Tercüme-i İnsan-ı Kâmil,

Tercüme-i Varidat,

Tercüme-i Hikmet-i Atâî,

Müretteb Dîvan-ı İlâhiyyât,

Tercüme-i Maksadi'l-Aksâ,

Es'ile ve Ecvibe-i Mutasavvıfâne,

Şerh-i Gazal-i Hazret-i Üftâde.