ALİ BEHÇET EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1727 / ö.1822)

Anadolu'da yetişen velilerdendir. Konya ulemasından Ebubekir Efendi'nin oğludur. 1140 (m.1727) yılında Konya'da doğmuştur. Babası ve dedesi­nin yanında küçük yaşlarında tahsile başladı. Derviş tabiatlı bir zat olan babası, Ali Behçet Efendi'nin tahsil ve terbiyesi için özen ve itina gösterdi. Karamanlı Abdullah Efendi ve Abdüssamed Efendi'den icazet aldı. Sonra Afyonkarahisar’a gidip, orada bir dergâhta talebe yetiştirmeye ve taliplerini irşad etmeye çalışan Alâeddin Çelebi Hazretleri'nden ders aldı. Bu­rada sülukünu tamamlayıp hilafet aldı ve kâmillerden oldu. Bir süre Anadolu'yu dolaştıktan sonra tekrar Afyon'a döndü ve dedesinin yanında Mevleviyye tarikatına göre çileye başladı. Bu sırada tasavvuf yolunda büyük aşamalar yaptı. Ali Behçet Efendi, 1796 yılında Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin manevî işareti üzerine Bursa'ya giderek, hem Kadiriyye, hem de Nakşîbendiyye yolunun büyüklerinden olan Seyyid Bürhaneddin Mehmed Efendi Hazretleri'nin talebesi oldu. Ondan Nakşibendiyye, Kadiriyye, Sühreverdiyye ve Çeştiyye tarikatlarından icazet aldı. Mürşidi Mehmed Emin Efendi bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet ederdi. Bir gün mürşidi onu huzuruna çağırıp, ona kendisi ahirete göçtükten son­ra, yerine vekâlet etmesini, bir ara İstanbul'dan onun davet edileceğini, bu da­veti reddetmemesini emir ve tavsiye etti. Bu sırada Bursa'da ikamete mecbur olan Burdurlu Derviş Paşa, genellikle Emin Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine devam ederdi. Bir süre sonra affedilen Derviş Paşa, İstanbul'a döndü. Bu sırada Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii yanındaki dergâhın şeyhi Nimetullah Buhari Hazretleri vefat ettiğinden, Sultan Mahmud Han, bu zatın yerine birinin bulunarak tayin edilmesini Derviş Paşa'ya havale etti. Derviş Pa­şa’nın teklifi üzerine, Ali Behçet Efendi, Selimiye Camii Nakşibendiyye dergâhına şeyh olarak tayin edildi. Ali Behçet Efendi Hazretleri'nin bu dergâhta itibarı artıp ünü her tarafa yayıldı. Bu arada kendisinden bazı kerametler de görüldü. Ali Behçet Efendi Hazretleri'nin bir talebesine yazdığı mektup şöyledir: "Benim sevgili insaniyetli ve iyiliksever oğlum! Göndermiş olduğunuz mektup elimize geçti ve çok memnun olduk. Ey oğlum! Dersimizden uzak olmayasınız. Bir an Allahü Teala'yı anmak, Süleyman Aleyhisselam'ın mülkün­den daha iyidir. Bunu aklınızdan çıkarmayınız. Oğul! Her zaman talep edenler­den ol. Mübarek gecelerde Allah Teala'ya yalvarıp yakarmayı fazlaca yaparsa­nız, isabetli olur. Zira Allahü Teala kulunun yalvarmasını sever. Bu, Allah adamlarının yoludur." Büyük oğlu yetişinceye kadar yerine halife olarak İbrahim Hayranî Hazretleri'ni vekil bıraktı. 1238 (m.1822) yılında vefat etti. Cenazesi dergâhın avlusunda defnedildi. Üzerine demirden kubbeli bir türbe yaptırıldı. Ali Behçet Efendi Hazretleri'nin tasavvuf konularını içeren birbirinden değerli yedi eseri bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.