Âlemi Muhammed Efendi (Arapzâde) Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1717)

Nakşibendî tarikatının fazilet sahiplerinden bir zat olup Edirneli'dir.        "Muhtasaru'l- Velayet" yazarı Üsküdarlı Muhammed Ensarî Hazretleri'nden hilafet almıştır. Neccarzâde Şeyh Rıza Efendi'nin mürşididir. "Rehber-i Tari­kat" terkibinin delaleti olan 1130 yılında Edirne'de vefat etti. Hadis ilminden "Mecmaü'd-Dürer ve'l-Gurer fi Ehâdîs-i Seyyidi'l-Beşer" adlı eserinin bir nüshası Umumî Kütüphane'de bulunmaktadır. Beyitle­rinden biri şöyledir:

Riya ve süm'ayı terket, kalender meşrep ol Alemi.

Cihanın buud ve nabudu hakikat iptilâdır hep.