Alâeddin Halveti Hazretleri

Karaman

(d.? / ö.?)

Seyyid Yahya-i Şirvanî Hazretleri'nin halifelerinden âşık bir zattır. Şöyle bir menkıbesi anlatılır: Bursa müderrislerinden Ali Arabî adında bir âlim vecd halini inkâr etti. Şeyh bir mecliste onunla karşılaştı. Kulağına bir söz söyler söylemez, Ali Ara­bî bayılıp düştü. Uzun süre kendine gelemedi. Kendine gelince şeyhe intisap ederek tasavvuf yoluna girdi. Alâeddin Halveti Hazretleri, Fatih Sultan Mehmed Han döneminde İs­tanbul'a gitmiş ve orada halktan ve ileri gelenlerden pek çok kişi etrafında toplanmıştır. Bunun üzerine padişah bazı endişelerinden dolayı onun İstanbul dışında bir şehre yerleşmesini istemiş, o da Karaman ilindeki Larende'ye yer­leşmiş ve orada vefat etmiştir.