Alâeddin Ali Fenârî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1497)

Osmanlı Devleti'nde yetişen büyük âlim ve velilerdendir. Şemseddin Molla Fenari’nin torunudur. Adı, Ali b.Yusuf Bâli b.Şemseddin Muhammed Fenârî’dir. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislamı Molla Fenârî'nin oğlu Molla Yusuf’un oğludur. Lakabı Alâeddin olup dedesine nisbetle Fenârî denilmiştir. Alâeddin Ali Efendi, Bursa'da doğup büyüdü. Doğum tarihi bilinme­mektedir. 903 (m.1497) yılının sonlarına doğru Bursa'da vefat etmiştir. Dedesi Molla Fenârî'nin yanında defnedildi. Gençliğinde tahsil için İran'da meşhur olan Herat'a gitti. Sonra Semerkand ve Buhara'ya döndü. İlmin her dalında ihtisas yapma imkânı buldu. Fatih Sultan Mehmet'in padişahlığı sırasında Anadolu'ya geldi. Molla Güranî Hazretleri, her zaman Fatih'e Molla Fenârî'nin evlatlarını himaye etme­sini tembih ederdi. Çünkü onun torunlarından birinin bir gün gelip divan üyesi olacağını ona haber veriyordu. Alâeddin Ali Anadolu'ya ayak basınca durum Fatih'e bildirildi. Fatih, Hocası Molla Güranî'nin de tavsiyelerini dikkate ala­rak Alâeddin Ali'yi Bursa'daki Manastır Medresesi'ne müderris tayin etti. Ar­dından Bursa kadılığına getirdi. Daha sonra da Anadolu Kadıaskeri tayin etti. On yıl bu yüksek dereceli görevde kaldı. İkinci Bayezid padişah olunca onu Rumeli Kadıaskerliği'ne tayin etti. Sekiz yıl da bu görevi yürüttü. Daha sonra ayrılıp Bursa'ya geldi. Bursa'da Uludağ eteğinde, Kadı Yaylası denilen yerde bir ev yaptırıp orada kaldı. İlmî ça­lışmalarını bu evde yürüttü. Alâeddin Ali Efendi, tasavvuf neşesini, Zeyniyye kolunun büyüklerinden olan Hacı Halife Hazretleri'nden tamamladı, ilmî seviyesi erişilmez bir zirve idi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.