Alâeddin Ali Aksarâyî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.?)

Karamanlı Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin halifelerindendir. Hayreddin Efendi'den hilafet almıştır. "Güldeste-i Riyaz-ı İrfan" adlı eserde Larendeli (Karaman) olduğu yazılıdır. Kanunî Bağdat seferine çıkarken kendisiyle görüşmüş ve duasını almıştır. Daha sonra Bursa'ya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Kabri, Başçı İbrahim Bey Camii'nin kıble tarafındadır. Muhyiddin ibn Arabî Hazretleri'nin "Ankâ-i Mağrib" adlı eserine çok ince meselelere temas eden bir şerh yazmıştır. Eser basılmamıştır.