AKBABA MEHMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

İstanbul'un fethinde bulunmuş kutlu askerlerden Akbaba Mehmed Efendi Hazretleri, bir Bektaşi babasıdır. Gazi dervişler zümresinden olduğu anlaşılan bu zatın birçok benzeri gibi gerçek ve menkıbevî hayatı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak fetihten hemen sonra, muhtemel devletçe kendisine bağışlanmış olan bu yerde kendi adı ile anılan bir tekke kurduğu ve bunun çevresinde de zamanla aynı isimde bir köyün meydana geldiği anlaşıl­maktadır. İstanbul ve çevresindeki diğer Bektaşi tekkeleri gibi Akbaba Tekkesi de 1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılışı sırasında kapatılarak mensupları sürgüne gönderilmiş ve daha sonra Nakşibendiyye'ye devredilmiştir. Akbaba Tekkesi son defa 1876–1889 yıllan arasında Nakşibendiyye'den Buharalı Şeyh Abdülhakim Efendi tarafından ihya edilmiştir. Bu zatın vefatın­dan sonra yerine oğlu Ahmed Mansur Mükerrem Efendi geçmiş ve 1925 yılına kadar tekkenin postnişini olarak kalmıştır. Tekkenin harem bölümü halen Ak­baba (Cenfeda Hatun) Camii'nin imam evi olarak kullanılmakta, metruk olan tevhidhâne ise oldukça harap bir durumda bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.