Ahmed Kuseyrî Hazretleri

Hatay

(d.? / ö.1549)

Büyük velilerdendir. Adı, Ahmed b.Abdurrahman Kuseyri'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 956 (m.1549) yılında Hatay'da vefat etmiştir. Türbesi, Şenköy'de ziyaret yeridir. Aynı aileden on yedi zatın kabri de bu türbenin içerisindedir. Ahmed Kuseyrî Hazretleri, Suriye Selçuklularından olup, soyu Ashab-ı Kiram'dan Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'a dayanmaktadır. Babası Şeyh Abdurrahman Efendi, 1464 yılında Hatay'a yerleşmiş, Ahmed Kusayrî Hazretleri burada doğmuştur. İlim ehli ve tasavvuf erbabı bir aileye mensuptur. Dedesi Şeyh Süleyman Efendi ile babası Şeyh Abdurrahman Efendi Şafii mezhebinden ve Halvetiyye mensuplarından idiler. Tekkeleri, Yayladağı'm Lazkiye'ye bağlayan eski kara yolu üzerindeki Hırbe çiftliğinde bulunuyordu. Hanyolu köyünde Şeyh Davud ve Hatay'da Şeyh Ali adında iki amcası vardı. Her ikisi de âlim ve faziletli kimselerdi. 1520 yılında babası Şeyh Abdurrahman Efendi tarafından kendisine hila­fet verildi. Bu icazet merasiminden beş yıl sonra babası vefat etti. İrşad görevi­ni Ahmed Kuseyrî Hazretleri devam ettirdi. Halep'te Sünnet Ehli'ne karşı olanlarla çetin mücadelelerde bulundu. Hatay yöresinde birçok hayır hizmetle­rinde de bulundu. Tarikatını babasından sonra daha da genişletti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.