Ahmed Karâzî Diyârbekîrî Hazretleri

Diyarbakır

(d.? / ö.?)

On dokuzuncu yüzyılda yetişen Anadolu velilerindendir. Mevlana Hâlid-i Bağdadî Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Muhammed Hani tarafından ye­tiştirilmiştir. Adı Ahmed olup, Karazî ve Diyarbekiri nisbeleriyle bilinir. Di­yarbakır iline bağlı Karaz'da dünyaya gelmiştir. Aynı yerde de vefat etmiştir. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Küçük yaştan itibaren ilim tahsil etti. Mevlana Hâlid-i Bağdadî Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerî'nin sohbetlerinde bulundu. Onun ve­fatı üzerine Şam'a gidip, pirdaşı Şeyh Muhammed Hânî Hazretleri'ne teslim oldu. Uzun süre hizmette bulunup Hânî Hazretleri’nden sülûkünu tamamladı. Şeyh Muhammed Hânî Hazretleri kendisine hilafet vererek irşad için onu Di­yarbakır taraflarına gönderdi. O da o yörede Nakşibendiyye'nin Hâlidiyye ko­lunu yaymak için elinden geleni yaptı. Geniş bir talebe çevresine irşad ve fey­zini yaydı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.