AHMED BİN MOLLA HAMZA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1543)

Arap Çelebi diye meşhurdur. Lakabı Şemsüddin'dir. Küçük yaşlardan itibaren tahsiline başladı. Efdalzâde'nin oğlu Musa Çelebi, Semaniyye Medre­sesi müderrisi iken, onun hizmetine girdi ve kemâlât kazandı. Sultan Bayezid devrinde Mısır'a gitti, devrinin hadis âlimlerinden önemli hadis kitaplarını okudu ve icazet aldı. Orada birçok âlimden yararlandıktan sonra Anadolu'ya döndü. Vezir Kasım Paşa'nın Eyüp semtinde yaptırdığı med­reseye müderris oldu. Ömrünün sonuna kadar vaktini ilim öğrenme, öğretme, ibadet ve taatle geçirdi. İlmiyle amil, faziletli, dünyaya rağbet etmeyen, zâhid, vakarlı bir âlim ve derviş idi. Sadru'ş-Şeria adlı kitaba yazdığı haşiye çok kıymetli bir eserdir. 1543 yılında İstanbul'da vefat etti ve Eyüp'te kendi yaptırdığı mescidin yanına defnedildi.