Açıkbaş Mahmud Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1670)

:Nakşibendiyye tarikatı ariflerinden faziletli bir zat olup Amid(Diyarbakır)li’dir. İlim aşkıyla bir müddet seyahatten sonra Bursa'ya yerleşerek Dâye Hatun Camii'nde tedris ve irşad ile hayatını geçirmiştir. Hazret, "Evrad-ı Fethiyye"ye devam ederdi. Hicrî 1077 yılında vefat etmiş ve adı geçen caminin bahçesinde defnedilmiştir. On iki ilimden bahseden kıymetli bir eser hazırlayarak Vezir-i A'zam Köprülüzâde Ahmed Paşa'ya hediye etmiştir. Rûmî mahlaslı üç dilde yazılmış bir de şiir mecmuası vardır. Hamidiye ve Beşiktaş'la Yahya Efendi Kütüphanesi 'nde bir mecmuada yirmi dokuz bab üzere tertip edilmiş Tecvid'i "Evrad-ı Fethiyye" şerhi ve Bursa'da medfun bulunan Emir Sultan Hazretleri'nin mensup olduğu Nurbahşiyye tarikatının evrad ve silsilesini açıklayan "Risâle-i Nur Bahşiyye'' adında bir risalesi vardır. Eserlerinden hiçbiri basılmamıştır. Şiirlerinden bir örnek şöyledir:

Bu âlem-i fânide ne mirim ne emirim,

Üftâde-i vâdi-i fena merd-i hakirim.

El-minnetü lillâh ki olup can ile bende

Meydan-ı muhabbete nazar kerde-i pîrim.

Bariye şükr mâlik-i gencîne-i razım,

Yok sim ü zerim gerçi bu dünyada fakirim.