ABDURRAHMAN NESİB EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1842 / ö.1914)

Rufaiyye tarikatının Gülşenî koluna mensup velilerdendir. Son devir Osmanlı Şeyhülislamları arasında da yer almıştır. 1258 (m.1842) yılında Üsküp'te doğdu. 1332 (m.1914) yılında İstanbul'da vefat etti. Üsküp Naibi Halil Fevzi Efendi'nin oğlu, Tırhala kadısı Ahmed Sadık Efendi'nin de torunudur. Babası, oğlunun doğumundan birkaç ay önce vefat etti. Vasiyetinde, eğer çocuğu erkek olursa. Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı postnişini ve kendisinin de şeyhi olan Abdurrahman Nesib Dede'nin adının verilme­sini istedi. Nitekim doğan çocuğa Abdurrahman Nesîb adı verildi. Zahir ve bâtın ilimlerini bölgesinde genç yaşta tamamladı. Bu sırada Rufaiye tarikatı şeyhlerinden Liphovalı Şeyh Muhammed Resmî Hazretleri’nin derslerine devam etti. Aynı tarikatın Gülşeniyye koluna mensup, meşhur veli­lerden Edirne’li Şerefüddin Şuayb Efendi'ye bağlanarak onun sohbetlerine de­vam etti. Kendisinden sülukünu tamamlayıp hilafet aldı. 1863 yılında İstanbul'a gelerek Fatih dersiamlarından Mustafa Şevket Efendi'nin derslerini takip etti. Daha sonra muhtelif memuriyet ve hocalıktan sonra 11 Mart 1914 yılında 72 yaşında vefat etti. Kabri, Bakırköy mezarlığındadır. Abdurrahman Nesih Efendi Hazretleri'nin memuriyet ve hocalık hayatı yaklaşık 60 yılı bulmaktadır. O her yerde örnek bir Müslüman olarak çalışmış, insanlara faydalı olmak için elinden geleni yerine getirmiştir. Muhyiddin b.Arabî Hazretleri'ni çok seven Abdurrahman Nesîb Efendi, ondan derledikleri tercümelerini Müntehebât olarak neşretmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.