Abdürrahman b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Antakî

Bursa

(d.? / ö.?)

Bu zat aslen Antakyalıdır. Tarikat silsilesi, Bayezıd-i Bistâmî Hazretleri'ne ulaşır. Hanefi mezhebine mensuptur. Hadis, Tefsir, Fıkıh, Tarih ve Cifr ilimlerinde otorite idi. Harflerin ve duaların manevî tefsirleri ile ilgilenen, havas ilmine merakından dolayı Şam, Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerine seyahat eden bir değerli ilim adamıdır. Gezip dolaştığı yerlerdeki ilim erbabından çeşitli dallarda ilimler elde et­ti. Bu alanda yüzlerce kitap okuyup, çok önemli iki eser meydana getirdi. Bu eserleri:

El-Fevâyihü'l-Miskiyye fi’l-Fevâtihi'l-Mekkiyye,

Şemsü'l-Âfâk fi ilmi'l-Huruf ve'l-Evfâk.

Birinci kitabı hicrî 805–844 yılları arasında yaklaşık yirmi yılda yazmış­tır. Bu kitabında 145 çeşit ilimden bahsetmektedir. Bu kitabın 85. babında ken­di eserlerinin listesini ermektedir. Ömrünün son yıllarında Bursa'ya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Hicri 9, miladî 15. asrın ortalarında vefat ettiği söylenebilir.