Abdullah b. Durmuş Fakih Karamanî Hazretleri

Karaman

(d.? / ö.?)

XVI.asırda yaşamış mutasavvıflardandır. Tasavvufî vaaz türünde yazmış olduğu "Âdâbü'l-Menâzil" ve "Mi'râcü'l-Müştâkîn ve Minhâcü'l-Müttakîn" adlı iki eseri vardır. İlk eserini 985 (m.1577) yılında yazdığı bilinmektedir. Ulemadan Bursalı Ahmed b. Ali Efendi'nin de vazifeler ve ev işlerine dair yirmi üç fasıl üzerine tertip edilmiş "Adâb-ı Menâzil" adında Türkçe bir eseri vardır. Bu eserin yazılış tarihi de 1041'dir. Bu eserin bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde vardır.