Abdülkerim Efendi Hazretleri (Pamuk Kadı)

Edirne

(d.? / ö.1532)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan âlim ve velilerdendir. Adı, Abdüllatif olup, "Pamuk Kadı" diye tanınmıştır, Kastamonulu olup doğum ta­rihi bilinmemektedir. 939 (m.1532) yılı, Kadir gecesi Edirne'de vefat etti. Abdüllatif Efendi, muhtelif âlimlerden ilim tahsil etti. Kısa zamanda yük­sek derecelere erişip medreselerde müderrisliğe başladı. Önce Dimetoka med­resesinde müderrislik yaptı. Sonra Edirne ve daha sonra İstanbul medreselerine geçti. Bir ara Manisa'da da müderrislik yaptığı gözlenmektedir. Bundan sonra bir müddet Edirne kadılığı yaptı. Bu görevi sırasında "Pa­muk Kadı" şöhreti yayıldı. Zühd ve takva sahibi bir zat idi. Temizliğe çok dik­kat eder, temiz giyinirdi. Büyük mürşid İbrahim Gülşenî Hazretleri Mısır'dan İstanbul'a geldiğin­de, Abdüllatif Efendi ile karşılaştı. Her ikisi de birbirine hayli iltifatta bulun­dular. İbrahim Gülşenî Hazretleri, keramet olarak ölecekleri günü Abdülkerim Efendi Hazretleri'ne bildirmişlerdir. Kendisi de öleceği Kadir Gecesi'ni se­venlerine önceden haber vermiştir. Şiir kabiliyeti üstün bir zat idi. "Hazârât-ı Hamse" üzere bir mevlit yaz­mıştır. Lârendeli Şânî İbrahim Efendi, bu zatın halifelerindendir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.