ABDÜLHAYY CELVETÎ EFENDİ

İstanbul

(d.? / ö.1705)

Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden Saçlı İbrahim Efendi'nin oğludur. Edir­ne'de doğdu. Tasavvuf eğitimini babasından aldı. Hilafet alınca bugün Bulga­ristan sınırlan içerisinde bulunan Çirmen sancağı Akçakızanlık kazasındaki Alâeddin Efendi Zaviyesi şeyhliği ile görevlendirildi. Edirne, Selimiye camii vaizi olan babasının 1660 yılında vefatı üzerine bu camiin vaizliğine tayin edildi. Aynı anda tekke şeyhliğini de yürüttü. 1686 da, İstanbul Kadırga semtindeki Sokullu Mehmed Paşa zaviyesi şeyhliğine ta­yin edildi. İki yıl sonra Yenicami vaizliğine getirildi. 1691 de Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi tekkesine şeyh oldu, 14 yıl kadar bu görevi sürdürdükten sonra 1705'de vefat etti. Vefat ettiği sırada 76 yaşında idi. Kabri Aziz Mahmud Hüdayi yakınındaki Halil Paşa Türbesi’ndedir. Çok güçlü bir şair idi. Manzumelerinin çoğu bestelenmiştir. Eserleri:

Bûsıri'nin "Kasîde-i Bürdesi'nin nazımlı tercümesi.

Fetih suresinin tefsiri.

Bazı surelerin tefsiri,

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin Bir Gazeline Şerh.