RAUFİ SEYYİD AHMED ÜSKÜDARİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1757)

Halvetiyye tarikatı şubelerinden Ramazaniyye kolunun şeyhlerindendir. Üs­küdar'da, Selamsız mahallesinde, Selami Ali Camii avlusunda yatan Köstendilli Ali Efendi'nin halifelerinden âlim ve arif bir zattır. 1171 (m.1757) yılında vefat etmiş, Doğancılar yakınında, Yemen Fati­hi Sinan Paşa Camii avlusunda toprağa verilmiştir. "Kurretü'l-Uyûn" adında Türkçe bir risalesi ve ilahilerini bir arada topla­yan divanları vardır. Eserlerinin her ikisi de basılmamıştır. İlahilerinden bir örnek dörtlük aşağıdadır:

Çalış Raûfi lem'a al,

Gitsin zamirinden cidal.

Gel vahdetin bahrine dal,

Ummana gel, tevhid eyle.

Galata Mevlevihanesi Kütüphanesi'nde, 1160 tarihinde yazılmış ve 66 meclis (konu) üzerine tertip edilmiş vaaza ait Arapça bir risalesi daha görül­mektedir.

Yüce Allah sırrını takdis ve mübarek eylesin.