Muharrem Efendi Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.1591)

Zile'de yetişmiş âlim ve velilerdendir. Halvetiyye pirlerinden Şemseddin Sivasî (Kara Şems) Hazretleri'nin kardeşidir. Yine Halvetiyye büyüklerinden Abdülmecid Şirvanî Hazretleri'nin de halifesidir. 1591 yılında Zile'de vefat etmiş olup, kabri de bu ilçede bulunmaktadır. Bu kabir halen hastane bahçesi içinde kalmıştır. Eserleri çok tanınan ve medreselerde okunanlardan bazıları olup adları aşağıdadır:

Molla Cami Haşiyesi

Menâkıb-ı Eimmeti 's-Selâse âlâ Mezheb-i Ehli's-Sünneti ve'l-Cemaat-i.

Nefehâtü'l-Üns'ün Arapça'ya tercümesi.

Tasavvuf neş'esiyle birlikte müderrisliğini de aksatmadan sürdürmüştür.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.