Hicabı Abdülbâkî Efendi Hazretleri

Amasya

(h.1238 / m.1822)

Turhal Şeyhi Mustafa Efendi Hazretleri'nin halifelerinden, faziletli bir zat olup, Kırım'ın Bahçesaray şehrinde doğmuştur. Hal tercümesi, âlimler fas­lında geçen "Dede Cengi" torunlarından olduğu, dedesi Ebussuud Muhammed Efendi'nin, Kefe müftüsü iken kaleme aldığı "İbâhâtü'd-Dühan" risalesinin so­nunda yazılıdır. Zahir ilimlerini, Kırım'ın Ruslar tarafından istila tarihi olan 1188 (1774) yılında Amasya'ya hicretinde, Ürgüplü Hacı Ahmed Efendi'den öğrenmiştir. Dede Cengi, Amasya'lı ise de, 10 yıl kadar Kefe müftülüğünde bulundu­ğundan, hal tercümesini yazdığımız Hicâbî Efendi Hazretleri'nden başka da, Kırım'da torunları vardır. Bir nüshası elde bulunan "el-Ebkirâtü'1-Muhtelife fî Şerh-i Emsileti'l-Muhtelife" adlı eserinde, meşhur "Emsile"yi tasavvuf diliyle tafsilatlı olarak şerhettiği görülmektedir.

Diğer eserleri de şunlardır:

Hediyye-i Hilâl,

İnâs ve isti'nâs,

Bâde-ii Kevser,

Nukut-i Tevhîdiyye,

İkaz-ı Nâim,

Bâde-i Fakr-ı Kına,

Ta'rîfü'l-İnsan.

Hicâbî Abdülbâki Efendi Hazretleri, 1238 (m. 1822) yılında vefat etmiş, Amasya'ya bir saat uzaklıkta, Ziyere isimli bir köyde dergâhının avlusuna defnedilmiştir.