GAVSÎ AHMED DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1697)

Mevlevi tarikatı âlim ve ariflerinden bir zat olup, Gelibolu, Yazıcızâde ailesindendir. Tahsil ve sülukünu tamamladıktan sonra Galata Mevlevihanesi şeyhliğine tayin olundu. Nâyî Osman Dede'nin kayınbabasıdır. "Devran kodu Ahmed Dede'siz tekyemizi hayf" mısrasının delalet ettiği 1109 (m.1697) yılında dünyadan göçtü. Tertip edilmiş bir Divan’ı, arifane ve âşıkane şiirleri vardır. Gazelinden kısa bir örnek aşağıdadır:

Berk-i hüsn-i âşıkı dîdar bilmez, kim bilir?

Nâliş-i nûr-i dil-i bidar bilmez, kim bilir?

Çeşm-i ümidini ayırmaz lem'a-yı ruhsardan,

Berk-i hüsn-i Gavsî-yi bîmâr bilmez, kim bilir?

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.