Alâeddin Ali Esved Karahisarî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1397)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerinden ve Hanefi mezhebi Fı­kıh âlimlerindendir. Asıl adı Ali b.Ömer'dir. Sonradan kendisine Alâeddin ve Esved lakapları verilmiştir. Afyonkarahisar taraflarında doğduğu için Karahisarî denildi. Doğum ta­rihi bilinmemektedir. 800 (m.1397) yılında İznik'te vefat etmiştir. İlk tahsilini Afyon dolaylarında yapan Alâeddin Ali, daha sonra İran ta­raflarına gitti. Fahreddin-i Râzî'nin talebeleri ile bağlantı kurdu. Dönüşte Cemaleddin Aksarâyî'den de yararlandı. Bu zattan tasavvuf yolunu ilerletti. O sırada Sultan Orhan tarafından fethedilen İznik’e yerleşip ilim ve irşad hizme­tinde bulunması uygun bulundu. İznik'te müderris olan Molla Taceddin'in ve­fatı üzerine medresesinde müderrislik yaptı. Yetiştirdiği talebeler Osmanlı Devleti'nin her tarafına dağıldılar. İçlerinden Molla Fenarî gibileri de yetişti. Çandarlı Kara Halil Paşa'nın da hocasıdır. Kara Halil Paşa'nın orduya katılma­sı söyle anlatılır: Ünü Osmanlı sınırlarını aşan Alâeddin Ali Esved hocayı bir gün Sultan Orhan ziyarete geldi. Hoca talebeleri ile birlikte namaz kılıyorlardı. Sonradan Orhan da onlara katıldı ve Hoca Efendi’den kendisine bir talebe verilmesini, bu talebesini kendisine müşavir yapmak istediğini bildirdi. Alâeddin Esved Hazretleri de müşavir olarak talebelerinden Çandarlı Kara Halil'i uygun buldu ve kendisine teslim etti. O da Sultan Orhan'la hayatı boyunca bütün seferlere ka­tıldı. İlmi seviyesi ve tasavvuf enginliği çok yüksek olan Alâeddin Ali Haz­retleri, 1397 yılında İznik'te vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.